Klachtenregeling

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over het door u gekochte product. Doe dit - mede om eventuele schade te beperken - zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.


Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@computergalaxy.nl . Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 

Retourrecht

Bedenktijd bij levering van producten (herroepingsrecht)
1.
Bij de aankoop van producten heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in de dag
nadat u het product heeft ontvangen of dat dit namens u is gedaan.
Of:
- als u in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde,
het laatste product uit die bestelling heeft ontvangen
- als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door
u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
- bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, zoals iedere
maand een tijdschrift: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden
hoeft op te geven. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken of ons op een andere duidelijke
manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt, bevestigen wij de
ontvangst daarvan. Binnen 14 dagen na de herroeping moet u de producten terugzenden. Dit wordt het
herroepingsrecht genoemd.
2.
Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Daaronder wordt
verstaan dat u het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen
of u het wilt behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, behoort u het product met alle geleverde
toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking naar ons terug te sturen. Wij
geven u duidelijke informatie hoe u dit kunt doen.
3.
U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering die het gevolg is van een manier van omgaan met het
product die verder gaat dan toegestaan in lid 2. Wij zijn gerechtigd de waardevermindering te verrekenen met het
door u terug te ontvangen bedrag.
4.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, hoeft u hoogstens de kosten van terugzending te betalen dat zijn bij POST NL ongeveer €6.75 bij een pakket onder de 10KG en excl. eventuele verzekering die wij wel adviseren. Indien
dit niet per gewone post mogelijk is, zullen wij voor u een inschatting van de kosten maken. Als wij de
retourkosten voor onze rekening nemen zullen wij dat duidelijk vermelden.
5.
Alle overige kosten die u al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen
na de herroeping terugbetalen. Wij zijn gerechtigd te wachten met terugbetaling totdat wij de producten hebben
ontvangen of totdat u heeft aangetoond de producten te hebben geretourneerd.
6.
Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij
de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 Bedenktijd bij levering van diensten en digitale producten
1.
Bij levering van diensten en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager
is geleverd, heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag dat de
overeenkomst wordt aangegaan. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden
zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
2.
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, geven wij u bij ons aanbod, of uiterlijk bij de levering, duidelijke
informatie hoe u dit onder meer kunt doen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken ons op
een andere duidelijke manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt,
bevestigen wij de ontvangst daarvan.
3.
Indien u de levering van een dienst herroept na ons eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht al tijdens de bedenktijd,
mogen wij het bedrag in rekening brengen dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door ons al
is nagekomen/geleverd.
Uitsluiting herroepingsrecht
Soms geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument, maar dat moet door ons dan wel duidelijk en voordat de
overeenkomst wordt gesloten, worden vermeld. Het betreft dan onder andere:
a.
Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen
invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
b.
Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Producten gekocht op een internetveiling vallen
hier in beginsel niet onder. Daarvoor geldt wel het herroepingsrecht.
c.
Geleverde diensten, maar alleen als: - de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van
u; en
- u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht verliest nadat wij de overeenkomst volledig hebben uitgevoerd
binnen de bedenktijd.
d.
Producten die op basis van uw specificaties zijn gemaakt, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd
op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
e.
Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
f.
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden
teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
g.
Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
h.
Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
i.
Losse kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.
j.
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
- de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en
- u heeft verklaard dat u hiermee uw herroepingsrecht verliest


Het adres voor retourzendingen is:

Computer Galaxy
Tav. Retourneringen
Polsbroekpassage 24
7201CA Zutphen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice:

Tel: 0575-787104
E-mail: info@computergalaxy.nl

Gevolgen van het toepassen van het retourrecht

Bij een juiste toepassing van het retourrecht zijn beide partijen gehouden de wederzijds verrichte prestaties terug te draaien.
Kan de koper het ontvangen product niet, slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand terugleveren, dan zal hij de waardevermindering moeten compenseren.
Dit geldt echter niet wanneer de waardevermindering uitsluitend terug te voeren is op het controleren van het ontvangen product, zoals dat bijvoorbeeld ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest.
De koper kan het risico van waardevermindering beperken indien hij de zaken niet in gebruik neemt en handelingen nalaat die de waarde van het product beïnvloeden.

De hier genoemde retourgarantie geldt in de omschreven hoedanigheid uitsluitend voor particulieren.

Belangrijk:

Bij audio-, video- of datadragers en bij software is aanspraak op het retourrecht uitgesloten wanneer de zegels verbroken of de verpakking geopend is.
Het retourrecht geldt ook niet bij levering van goederen die speciaal voor de klant zijn besteld of samengesteld of bij koopovereenkomsten die in de vorm van een veiling tot stand komen.
Voor meer informatie zie ook onze algemene voorwaarden.